wtorek, 09 luty 2016 10:37    Imieniny : Bernarda, Eryki, Rajmunda  
Aktualności

Obraz English version


Wnioski
wniosek.jpg
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
urna.jpg
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Projekty Unijne
Obraz
Program Aktywności Samorządowej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica
studium.jpg
Atlas Gminy Konopnica
Mapa Gminy Konopnica z podziałem na sołectwa
ikona.jpg
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Zasłużony dla Gminy Konopnica
preview.jpg
LGD

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
Rozkład jazdy MPK w Gminie Konopnica
logo_mpk.jpg
Aeroklub Lubelski
Obraz
Licznik odwiedzin
gości: 2220400

image image
Aktualności

,,Kolęda malowana i śpiewana"


W środę 13 stycznia 2016 r. odbył się w Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim po raz trzeci konkurs muzyczny i plastyczny pod nazwą „Kolęda malowana i śpiewana”. Tematem konkursu plastycznego była”Kartka świąteczna”. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Konopnica oraz uczniowie Gimnazjum. Prace plastyczne i talent muzyczny oceniła komisja powołana z nauczycieli pracujących w Radawczyku Drugim. Dodatkową atrakcją dla uczniów przybyłych tego dnia do naszej szkoły były konkurencje takie jak: dekorowanie choinek na czas, rysowanie pod dyktando, czy kalambury na temat „Jaka to kolęda?”, za które uczniowie otrzymywali nagrody książkowe. Spotkanie na sali gimnastycznej zakończyło się wspólnym kolędowaniem z udziałem przybyłych do Gimnazjum Braci Kapucynów z Lublina. Przy akompaniamencie gitar, perkusji i pięknego głosu zespół przywołał nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

A oto wyniki konkursów:

W konkursie kolędowym I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich, II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa w Motyczu i III miejsce Szkoła Podstawowa w Konopnicy. Pozostałe szkoły otrzymały wyróżnienia.

W konkursie plastycznym dla szkół podstawowych I miejsce przyznane zostało dla: Zuzanny Klassek ze Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym,II miejsce otrzymał Szymon Besztak ze Szkoły Podstawowej w Stasinie, a III miejsce przyznano Magdalenie Sito ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Gąska ze Szkoły Podstawowej z Motycza i Milena Mącik ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy.

W konkursie plastycznym dla uczniów gimnazjum I miejsce otrzymała Karolina Partyka, II miejsce Dominika Klimek oraz III miejsce Angelika Klimek.Wyróżnienie otrzymały:Magda Żydek i Patrycja Sieńko.

Spotkanie było kolejnym udanym przedsięwzięciem nauczycieli z Gimnazjum. Nad całością czuwały p.Aneta Pastusiak, p.Krystyna Rzucidło, p. Lidia Skubisz i p. Grażyna Cywińska, a uczniowie klas szóstych ze szkół podstawowych mieli okazję poznać Gimnazjum w Radawczyku Drugim. Mamy nadzieję, że konkurs wpisał się na stałe w kalendarz imprez wszystkich szkół z terenu Gminy Konopnica i czwarta edycja będzie miała miejsce za rok.

G. Cywińska.

15/01/2016

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

   W roku 2016 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2006 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2011 r. na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich.


   Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie blankietu. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności (dla osoby, która w momencie składania wniosku ukończyła 65 rok życie i zwróciła się z prośbą o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności).


   Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.Od 1 marca 2015 roku zmianie uległy przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych.

   Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć aktualna fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, tzw. „zdjęcie paszportowe” oraz przedstawić dotychczasowy dokument tożsamości.


   Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu.


Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Konopnica,

pokój nr 17 lub pod numerem telefonu: 8150 31081 wew. 35.


13/01/2016

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż od początku stycznia 2016r. w Urzędzie Gminy Konopnica został utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w następujących dniach:

poniedziałek: 10.00. - 14.00
wtorek: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 14.00

Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej informacji na stronie:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci-glowne/news,7457,darmowa-pomoc-prawna.html  

12/01/2016

INFORMACJA

Informujemy, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy Konopnica w 2016r. nie uległa zmianie. Za odpady zbierane w sposób selektywny opłata wynosi 8zł/osobę/miesiąc, przy odpadach zbieranych nieselektywnie 16zł/osobę/miesiąc.

Kwartalną opłatę należy uiszczać do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy
w Poniatowej Nr 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”. Wpłat można również dokonywać u sołtysa wsi.


11/01/2016

OGŁOSZENIE


11/01/2016

,,EUROINSPIRACJE - nowe możliwości dla Gimnazjum w Radawczyku Drugim"

Z Gimnazjum w Radawczyku Drugim do Collège Joseph Kessel w Monflanquin we Francji. 9630,00 EUR
– pozyskane z FRSE przez szkołę na kolejny projekt.
„EUROINSPIRACJE – nowe możliwości dla Gimnazjum w Radawczyku Drugim”- to kolejny projekt,który zrealizuje szkoła w 2016 roku.Gimnazjum podejmuje wiele różnych działań, projektów, przedsięwzięć. Czy to z EFS, czy wymiany międzynarodowe. Większość tych projektów do tej pory służyło młodzieży. Poznawała ona inne kultury. Nasi uczniowie podróżowali na Litwę, by tam współpracować ze swoimi rówieśnikami i tworzyć przedstawienia teatralne, ale także uczestniczyli w wymianach z Litwą, Hiszpanią, Ukrainą, Rumunią w naszym kraju, czy to w okolicach Lublina, czy nad polskim morzem gdzie powstawały sztuki teatralne w różnych technikach(pantomima, teatr cieni itp). We wszystkich tych projektach nasi pedagodzy służyli młodzieży, tej naszej, ale i tej z zagranicy. Teraz przyszedł czas na edukację kadry. Dlatego też zrodził się pomysł na obecny projekt. Czas na współpracę ze szkołą z Francji i edukację w formie jobshadowing. Rozwijamy się by Gimnazjum w Radawczyku stało się szkołą prawdziwie na europejskim poziomie. I tego właśnie chcemy nauczyć się od Collège Joseph Kessel w Monflanquin.
W projekcie uczestniczyć będzie 6 osób ze strony polskiej. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, a tym samym atrakcyjności i prestiżu szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki współpracy polsko-francuskiej w konkretnych obszarach. Dzięki międzynarodowemu zespołowi zapewnimy kompleksową obserwację zdiagnozowanych obszarów i zidentyfikowanych potrzeb naszej szkoły i wdrożymy francuskie rozwiązania w Gimnazjum w Radawczyku. W ramach jobshadowing każdy z uczestników będzie współpracował indywidualnie ze swoim odpowiednikiem francuskim uczestnicząc (obserwując) w zajęciach prowadzonych przez niego, czy to z uczniami, czy to obserwując jego pracę własną w odniesieniu do badanego tego dnia obszaru. Będziemy mogli poznać opinię dyrektorów, pedagogów i przedmiotowców z obu krajów na temat jak szkoła funkcjonuje w danym obszarze we Francji , a jak w Polsce i co zrobić aby poprawić to funkcjonowanie w szkole polskiej. Jakie rozwiązania francuskie i w jaki sposób można wdrożyć w Gimnazjum w Radawczyku. Tak wypracowany ” Bank Dobrych Praktyk” zostanie wdrożony w szkole polskiej. Spotkania w ostatnie dwa dni projektu posłużą podsumowaniu i ewaluacji działań i współpracy już w znacznie szerszym gronie (władze samorządowe, pracownicy szkoły, przedstawiciele instytucji wspierających, rodzice, uczniowie). To pozwoli znacznie poszerzyć grono uczestników projektu i nadać mu wymiar europejski, a przez to poznamy w ramach panelu dyskusyjnego jak każda osoba ze społeczności lokalnej może tworzyć pozytywny wizerunek szkoły. Działania te przyczynią się bezpośrednio do osiągnięcia zakładanych celów.

Andrzej Cywiński – Dyr. Gimnazjum


08/01/2016

OGŁOSZENIE

31/12/2015

OGŁOSZENIE


31/12/2015

,,Karp po strażacku" w gminie KonopnicaW dniu 19 grudnia 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w strażnicy OSP Konopnica, połączone z V Edycją Konkursu Kulinarnego „Karp po strażacku”. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Druh Jerzy Sieńko. Po powitaniu zaproszonych gości i strażaków Prezes Jerzy Sieńko przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności strażackiej w 2015 r. Na szczególną uwagę zasługują wysokie wydatki na remonty strażnic oraz zakupy wyposażenia OSP finansowane z budżetu gminy. Rok 2015 był kolejnym, bardzo korzystnym dla działalności strażackiej. Na zakończenie wystąpienia Druh Jerzy Sieńko złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczne. Następnie głos zabrał Druh Naczelnik Łukasz Adamczyk, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki OSP Konopnica. W swoim wystąpieniu Druh Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica życzył strażakom kolejnego dobrego roku i przypomniał o zbliżającej się kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP i w strukturach Związku. Podziękował za dobrą współpracę Posłowi na Sejm RP Druhowi Janowi Łopacie, Zastępcy Wójta Annie Olszak, Sekretarzowi Gminy Druhowi Konradowi Banachowi, Skarbnikowi Druhnie Marcie Skulimowskiej, Przewodniczącemu Rady Druhowi Andrzejowi Dudzie, redaktorowi Dziennika Wschodniego Waldemarowi Suliszowi, Prezesowi Druhowi Jerzemu Sieńko i Sekretarzowi Druhowi Jerzemu Wójtowiczowi. Pan Mateusz Winiarski reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego życzył strażakom i ich rodzinom zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach starszy kapitan Adam Pietrzak podziękował Panu Wójtowi Mirosławowi Żydkowi i Prezesowi Jerzemu Sieńko za bardzo dobrą współpracę oraz życzył wszystkim obecnym Wesołych Świąt. Poseł na Sejm RP, Druh Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Jan Łopata życzył wszystkim uczestnikom ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i spokojnego, dobrego Nowego Roku 2016. W kolejnym punkcie ks. Dziekan Jan Domański odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Jezusa oraz poprowadził modlitwę. Pięknie zabrzmiały tradycyjne polskie kolędy śpiewane przez licznie zgromadzonych strażaków. Następnie wszyscy obecni łamali się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Następnie redaktor Waldemar Sulisz odczytał protokół i wyniki V Edycji Konkursu Kulinarnego „Karp po strażacku”. Komisja w składzie: red. Waldemar Sulisz, ks. Jan Domański i Andrzej Malinowski – szef kuchni współpracujący z renomowanymi restauracjami w regionie oceniała walory smakowe i wizualne potraw oraz ich związek z polską tradycją. W kategorii „Karp na zimno” zgłoszono 8 potraw: I miejsce – OSP Konopnica, II – OSP Szerokie, III – OSP Zemborzyce Tereszyńskie. W kategorii „Karp na gorąco” oceniano 11 potraw: I miejsce – OSP Motycz Leśny, II – OSP Szerokie, III – OSP Radawczyk Drugi. Pan Andrzej Malinowski pogratulował jednostkom OSP za bardzo wysoki poziom kulinarny przygotowanych potraw z karpia. Statuetki za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wręczała Pani Anna Olszak – Zastępca Wójta, a dyplomy uznania red. Waldemar Sulisz. Na zakończenie strażacy z Konopnicy zaprosili wszystkich na wspólny poczęstunek wigilijny. Smaczne potrawy i serdeczna atmosfera wieczoru w gronie strażaków i zaproszonych gości udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania. Strażacki wieczór wigilijny, dnia 19 grudnia 2015 r. upłynął w miłej, polskiej tradycji świątecznej.

Jerzy Wójtowicz


28/12/2015

,,MOC MIŁOŚCI"


14/12/2015

  
image

Urząd Gminy Konopnica
Kozubszczyzna 127 A
21-030 Motycz

telefon.gif
Tel.(81)503 10 81
(81)503 10 19
Fax(81)503 10 82

NUMER KONTA
07 8735 0007 4000 0008 2000 0010
NIP 7132362459
REGON 000537935

Godziny pracy :

 Pn.- 7.30-15.30
Wt.- 7.30-16.00
Śr.- 7.30-15.30
Czw.- 7.30-15.30
Pt.- 7.30-15.00


dziennik_ico.png
monitor_ico.png
regiopedia.jpg 
Dom Kultury w Motyczu
Echo Konopnicy
Szkoły Gminy Konopnica
Szkoła w Konopnicy
Szkoła w Motyczu
Szkoła w Stasinie
Szkoła w Zemborzycach
Szkoła w Radawcu Dużym
Gimnazjum w Radawczyku Drugim
Ośrodek Pomocy Społecznej
ops_logo.jpg
Karta Dużej Rodziny
Galeria zdjęć
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Szlak rowerowy Gminy Konopnica

(C) 2016 Oficjalny serwis gminy Konopnica