czwartek, 02 lipiec 2015 23:24    Imieniny : Kariny, Serafiny, Urbana  
Aktualności

Obraz English version


Wnioski
wniosek.jpg
Wybory Prezydenckie 2015
urna.jpg
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Projekty Unijne
Obraz
Program Aktywności Samorządowej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica
studium.jpg
Atlas Gminy Konopnica
Mapa Gminy Konopnica z podziałem na sołectwa
ikona.jpg
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Zasłużony dla Gminy Konopnica
preview.jpg
LGD

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
Rozkład jazdy MPK w Gminie Konopnica
logo_mpk.jpg
Aeroklub Lubelski
Obraz
Licznik odwiedzin
gości: 1773376

image image
Aktualności

Uzupełniający nabór wniosków na demontaż eternitu

Urząd Gminy Konopnica informuje, że w dniach 22-26.06.2015 r. prowadzony będzie uzupełniający nabór wniosków na demontaż eternitu na rok 2015 w ramach Programu Polsko - Szwajcarskiego.
Do wniosku należy dołączyć kopię zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego złożonego w Starostwie Powiatowym oraz kopię mapy.
Wnioski należy składać w U. G. Konopnica, pokój nr 22 w godzinach pracy urzędu.
 

23/06/2015

Piłka Nożna o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy ,,Orlik 2015" w Zemborzycach Tereszyńskich


18 czerwca na Orliku przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich odbył się Pierwszy Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Andrzeja Dudy ,,Orlik 2015” w kategorii chłopców i dziewcząt.

Mecze były emocjonujące, kibice dopingowali do walki ;)

Sędziował :Szymon Klapiński -absolwent Szkoły Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich.

w kategorii chłopców:

I miejsce -reprezentanci Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
II miejsce- reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
III miejsce – reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
IV miejsce- reprezentanci Szkoły Podstawowej mi .Wincentego Witosa w Motyczu

Królem Strzelców został Adam Klimek ze Szkoły Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich zdobywając 10 bramek BRAWO !!!

w kategorii dziewcząt :

I miejsce -reprezentantki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
II miejsce – reprezentantki Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu
III miejsce- reprezentantki Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
IV miejsce – reprezentantki Szkoły Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

Królem Strzelców w kategorii dziewcząt została Paulina Krystek ze Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym

Zwycięskie drużyny otrzymały piękne puchary, nagrody i dyplomy, które wręczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Duda.
Gratuluję wszystkim drużynom !!!! i ich opiekunom , zapraszam za rok na kolejny Turniej na ORLIKU ;)


Monika Dąbrowska -Kuzioła
nauczycielka w-f
w Zemborzycach Tereszyńskich


22/06/2015

Mobilne Punkty Informacyjne


W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.
Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc wsprawnej realizacji projektów.
W dniu 25 czerwca 2015 r. (czwartek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Konopnicy, od godziny 08:00 do 12:00
 w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica Kozubszczyzna 127 A.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!17/06/2015

INFORMACJA


17/06/2015

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSPW dniu 7 czerwca 2015 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięły udział męskie drużyny ze wszystkich jednostek OSP gm. Konopnica oraz po raz pierwszy drużyna kobieca z OSP Radawiec Duży (łącznie 12 drużyn). Tego dnia pogoda dopisała (temp. 30 stopni Celsjusza). W bojowych nastrojach strażacy przystąpili do zawodów.
Po dwóch konkurencjach, t.j. sztafecie i ćwiczeniu bojowym wyłoniono zwycięzców zawodów w poszczególnych kategoriach. W kategorii mężczyzn jednostki zajęły następujące miejsca :


15/06/2015 | Więcej…

Obwieszczenie


12/06/2015

SESJA RADY GMINY KONOPNICA


Informujemy że, 15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się X Sesja Rady Gminy Konopnica VII kadencji z następującym porządkiem obrad:  

10/06/2015 | Więcej…

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.);

"Art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego w odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje także następujących partnerów:
a) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;
b) partnerów gospodarczych i społecznych; oraz
c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji."

oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, z dnia 31 marca 2015 r.

"Rozdział 4 – Partnerstwo i realizacja zasady partnerstwa
1) Partnerstwo oznacza celowy proces, w którym biorą udział instytucje uczestniczące w realizacji PO na lata 2014-2020 na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz partnerzy, na wszystkich etapach realizacji polityki spójności UE, tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Celem partnerstwa jest poprawa efektywności i skuteczności funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wszyscy uczestnicy tego procesu wzajemnie uzupełniają się, a dzięki współpracy powstaje efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie. Partnerstwo stanowi integralny element procesu budowy kultury dialogu społecznego i partycypacji społecznej oraz podlega stałej ewolucji i adaptacji do potrzeb wszystkich jego uczestników.
2) Realizacja zasady partnerstwa oznacza nawiązanie stałej i w miarę możliwości oraz potrzeb sformalizowanej współpracy między instytucjami uczestniczącymi w realizacji PO na lata 2014-2020 a partnerami, przybierającej różne formy dostosowane do zakresu podmiotowego i przedmiotowego tej współpracy. Zakres przedmiotowy współpracy oraz konfiguracja zaangażowanych w nią podmiotów są uwarunkowane przede wszystkim:
a) zakresem wsparcia przewidzianego w ramach poszczególnych PO oraz
b) specyfiką każdej z grup partnerów, z uwagi na różne uregulowania prawne dotyczące ich statusu oraz potencjał, jaki wnoszą do procesu realizacji polityki spójności UE, szczególnie w zakresie wiedzy i doświadczenia dotyczących obszarów i grup wspieranych ze środków funduszy polityki spójności UE."

Realizując zasadę Partnerstwa, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przedstawia projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:
Szczegolowa diagnoza obszaru wsparcia 8 czerwiec 2015 r.
Strategia_ZIT_wersja_strategii 8 czerwiec 2015 r.

10/06/2015

Kolejna międzynarodowa inicjatywa bez granic!

A w Gimnazjum?

Kolejna międzynarodowa inicjatywa bez granic!

Gimnazjum w Radawczyku Drugim tym razem we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Konopnica.

08/06/2015 | Więcej…

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

W bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów rejonowych i okręgowych. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 133 z późn.zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.02/06/2015

  
image

Urząd Gminy Konopnica
Kozubszczyzna 127 A
21-030 Motycz

telefon.gif
Tel.(81)503 10 81
(81)503 10 19
Fax(81)503 10 82

NUMER KONTA
07 8735 0007 4000 0008 2000 0010
NIP 7132362459
REGON 000537935

Godziny pracy :

 Pn.- 7.30-15.30
Wt.- 7.30-16.00
Śr.- 7.30-15.30
Czw.- 7.30-15.30
Pt.- 7.30-15.00


dziennik_ico.png
monitor_ico.png
regiopedia.jpg 
Dom Kultury w Motyczu
Echo Konopnicy
Szkoły Gminy Konopnica
Szkoła w Konopnicy
Szkoła w Motyczu
Szkoła w Stasinie
Szkoła w Zemborzycach
Szkoła w Radawcu Dużym
Gimnazjum w Radawczyku Drugim
Ośrodek Pomocy Społecznej
ops_logo.jpg
Karta Dużej Rodziny
Galeria zdjęć
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Szlak rowerowy Gminy Konopnica

(C) 2015 Oficjalny serwis gminy Konopnica